Favicon files not found

Samfunnsansvar

Shutterstock - miljøbilder (COPYRIGHT)

Norsk Gjenvinning m³ sørger for forsvarlig håndtering av forurensede masser.

Det er et økende behov for korrekt håndtering og deponering av forurensede masser i dag, og myndighetene stiller strenge krav til sluttbehandlingen, både hva rivemasser og gravemasser angår.

Stadig flere miljøgifter blir avdekket i forbindelse med grave- og grunnarbeider. Det stilles derfor krav om at det ved riving og graving skal kartlegges i forkant. Ved riving vil betong ofte være malt eller på annen måte behandlet. Forurensning kan sitte i både maling/puss, eller i selve betongen. Det er derfor viktig å analysere begge komponenter.

En god miljøkartlegging for riving og tilsvarende for grunnarbeider vil avdekke graden av eventuell forurensning, og danne grunnlag for valg av sluttbehandling for massene. 
Det er også en forutsetning for å finne kostnadseffektive løsninger.

En helhetlig løsning som dekker alle behov

Norsk Gjenvinning har flere massemottak og deponier som kan ta imot ulik grad av ren eller forurenset masse.  Felles for NGs egne deponier/mottak er at vi ikke kun fungerer som et deponi, men at massene brukes aktivt til nyttig formål; eksempelvis gjennom bygging av ny fylkesvei, forbedring av landskap eller terreng, oppfylling av terreng med klargjøring til golfbane, eller gjenfylling av gamle pukkverk slik at området kan brukes på nytt.

Vi veileder våre kunder i hele prosessen frem til forsvarlig sluttdisponering av forurensede masser, og sikrer lovlig og miljøriktig håndtering i alle ledd. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner