Favicon files not found

Generelle avtalevilkår for Norsk Gjenvinning m³ (NGm³)

Følgende avtalevilkår gjelder for alle leveranser til Norsk Gjenvinning m³ AS ("NGm³") med tilhørende datterselskaper, med mindre noe annet er avtalt:

1   NGm3s tjenester

NGm3 utfører sin virksomhet og tjenester i samsvar med til enhver tid gjeldende lovgivning, tillatelser, myndighetskrav samt de betingelser som fremgår av partenes avtale. Kunden skal på samme måter overholde til enhver tid gjeldende lovgivning, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er relevant for levering av masser ved leveranser til og transport av leveranser til massemottak tilknyttet NGm3.
Dersom det oppstår endringer i lovgivning, forskrifter, tillatelser, krav og pålegg fra myndigheter som er relevant for levering av masser og transport av leveranser til massemottak tilknyttet NGm3 og som påvirker NGm3 mulighet til å motta avtalte masser, er ikke NGm3 forpliktet til å motta slike masser og ingen av partene kan rette krav mot den andre i så måte.

2 Priser

Gjeldende priser og leveringssted fremgår av partenes avtale. Alle priser er oppgitt eks. mva. Dersom annet ikke er avtalt forbeholder NGm3 seg til å endre gjeldende priser uten forutgående varsel til kunden.

3  Forhåndsgodkjenning

Før innkjøring av leveranser til massemottak påbegynnes, skal kundens leveranser forhåndsgodkjennes av NGm3 slik at NGm3 kan anvise korrekt mottakssted i henhold til gjeldende tillatelser. Før forhåndsgodkjenning gis skal kunden levere all dokumentasjon som er nødvendig for å bekrefte massenes beskaffenhet, herunder analyser/miljørapport og skjema for basiskarakterisering. Kunden skal ikke levere masser før forhåndsgodkjenning er gitt av NGm3.
Kunden plikter å sørge for at avtalt leveranse ikke inneholder masser fra andre prosjekter eller inneholder andre materialer enn det som er avtalt, forhåndsgodkjent eller spesifisert for prosjektet.
I tillegg til å foreta forhåndsgodkjenning har NGm3 og massemottaket rett til å foreta kontroll av massene før levering, og kan nekte å motta masser dersom innholdet er i strid med avtalen, forhåndsgodkjenningen, gjeldende lovgivning, tillatelser og myndighetskrav.
Når massene er deponert/losset på anvist anlegg overtar massemottaket eiendomsrett, ansvar og risiko for massene. Masemottakets ansvar og risiko omfatter likevel ikke avvik fra massenes avtalte kvalitet, jf. punkt 4.

4  Kvalitetskrav og avvik

Kunden er ansvarlig for at massene som leveres er i samsvar med kvalitetskravene som følger av avtalen. Massenes kvalitet kan bli kontrollert ved mottak. Ved mistanke om kvalitetsavvik, kan NGm3 eller massemottaket ta ytterligere prøver og analyser av massene. Kostnadene ved en slik analyse skal dekkes av kunden.
Kunden har alt ansvar og risiko for at masser oppgis korrekt og er i samsvar med masser som tilkjøres massemottaket. Uavhengig årsak har kunden ansvar og risiko for at massene som tilkjøres, er det avtalen omhandler.
NGm3 og massemottaket har rett til å avvise masser som er i strid med vilkår i gjeldende tillatelser og eller denne avtalen. NGm3 har også rett til å avvise masser som ikke anses forsvarlig eller ønskelig å motta. Avviste masser skal hentes av/returneres til kunden umiddelbart og alle kostnader knyttet til transport, omlasting etc. skal dekkes av kunden.
NGm3 plikter å dokumentere eventuelle kvalitetsavvik med en rapport (og om mulig bilde). Ved avvik skal kunden betale avviksgebyrer i henhold til gjeldende satser samt alle merkostnader som følge av avviket eller at masser er stanset i mottak. Slike kostnader omfatter, men er ikke begrenset til, merkostnader som måtte påløpe som følge av omklassifisering, ekstra sortering eller alternativ disponering av leverte masser.

5  Mislighold og skade

Det foreligger mislighold av hele eller deler av avtalen ved en parts brudd på avtalens bestemmelser og dette ikke skyldes forhold som den andre parten er ansvarlig for. Ved mislighold kan hver av partene påberope de misligholdsbeføyelser som følger av alminnelige kontraktsrettslige regler, herunder krav om utbedring, prisavslag og erstatning.
Dersom kunden mener det foreligger feil eller mangler ved NGm3s utførelse av oppdraget, plikter kunden å reklamere skriftlig til NGm3 senest 3 dager etter den aktuelle leveranse. Manglende reklamasjon i henhold til fristen medføre at kunden taper eventuelle krav mot NGm3.
NGm3 har til enhver tid rett til å stanse mottak av masser på grunn av ikke uvesentlig kvalitetsavvik, manglende dokumentasjon på massenes innhold eller kundens betalingsmislighold.
Dersom det foreligger vesentlig mislighold fra en av partene kan den annen part heve kontrakten med øyeblikkelig virkning. I stedet for å heve avtalen kan parten velge å sette en rimelig frist for å avhjelpe det påpekte forholdet. Dersom avhjelp i slike tilfeller ikke har funnet sted innen den fastsatte fristen, kan avtalen heves med øyeblikkelig virkning.  Det regnes alltid som et vesentlig mislighold dersom den den annen part er under etterforskning for eller har brutt gjeldende korrupsjonslovgivning, eller har gjort seg skyldig i annet grovt mislighold som ødelegger tillitsforholdet mellom partene på en uopprettelig måte.
Kunden er ansvarlig for enhver skade som påføres gjenstander eller person på NGm3 sine  anlegg.
Kunden kan bli holdt ansvarlig dersom deres transportør (egne ansatte som innleide) opptrår uansvarlig eller ikke i tråd med anleggets sikkerhetsregler eller anvisninger fra driftspersonell

6   Ansvarsbegrensning

Ved eventuelle mangler eller skade på eller for kunden eller tredjepart, kan NGm3 kun holdes ansvarlig dersom selskapet eller noen selskapet er ansvarlige for har utvist forsett eller grov uaktsomhet.
NGm3s ansvar i tilknytning til en leveranse er under enhver omstendighet begrenset oppad til det totale vederlag for den aktuelle leveranse i henhold til denne avtalen. NGm3 er ikke ansvarlig for indirekte tap som er påført kunden eller tredjepart.


7  Endringer og tillegg til avtalen

NGm3 har ensidig rett til å foreta de endringer i avtalen som er nødvendige for at den til enhver tid skal være i samsvar med gjeldende lovgivning og selskapets tillatelser.

8  Særskilte bestemmelser for farlig avfall

NGm3 kan (der tillatelsen gir adgang til det) besørge håndtering av farlig avfall i samsvar med gjeldende lovgivning og selskapets tillatelser.
Kunder som leverer farlig avfall skal deklarere avfallet i henhold til avfallsforskriften, med mindre NGm3 er tildelt fullmakt for å deklarere avfallet på vegne av kunden. NGm3 eller massemottaket kan avvise leveranser av farlig avfall som ikke er korrekt og forskriftsmessig deklarert. Kunden har for øvrig ansvaret for enhver skade eller tap som måtte oppstå som følge av feilaktig håndtering og/eller deklarering fra kundens side.

9  Anti-korrupsjon

Kunden skal ikke gi eller tilby noen form for betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder/fordeler til NGm3s ansatte eller ansatte i Norsk Gjenvinning-konsernet, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer i den hensikt å direkte eller indirekte påvirke måten personen utfører sitt arbeid på. På tilsvarende måte skal ingen selskaper i NGm3 eller deres ansatte gi eller tilby betaling, tjenester, gaver, bevertning eller andre goder til kunden eller dennes samarbeidspartnere i den hensikt å påvirke måten kunden eller kundens samarbeidspartnere utfører sine plikter på. Det er tilstrekkelig å gi en forespørsel eller et tilbud om en korrupsjonshandling for at handlingen skal være ulovlig. Det er altså ikke en forutsetning at den utilbørlige fordelen tilfaller personen som det blir forsøkt å utøve påvirkning på. Ethvert forsøk på slike handlinger vil bli anmeldt.
Gaver og andre tjenester/ytelser til NGm3 ansatte, representanter, partnere eller nært tilknyttede personer skal unngås og kan bare bli gitt i den grad de er ubetydelige, både i verdi og frekvens, og under forutsetning av at tid og sted er passende. Gaver, bespisning og underholdning skal ikke tilbys i tilknytning til anbud, tilbudsevaluering eller tildeling av kontrakter. NGm3 skal alltid betale reise og opphold for sine ansatte.

10  Force majeure

Dersom en part er forhindret fra å levere i henhold til avtalen grunnet force majeure-begivenheter som brann, naturkatastrofer, ekstreme værforhold, krig eller lignende, tvingende beslutning fattet av offentlig myndighet eller domstol, eller andre hindringer utenfor partens kontroll som parten ikke kunne forutse eller overvinne følgene av, kan ikke den andre parten kreve oppfyllelse, erstatning eller fremme andre krav for perioden hvor den aktuelle begivenheten hindret oppfyllelse. Ved en slik begivenhet skal den andre parten kontaktes skriftlig uten ugrunnet opphold. Den part som vil påberope seg force majeure skal informere den andre part om årsaken til force majeure-situasjonen, forventet varighet på situasjonen, samt informere når situasjonen er opphørt.
Dersom varigheten av en force majeure-situasjon overstiger 3 kalendermåneder, kan hver av partene si opp avtalen med umiddelbar virkning ved skriftlig varsel til den andre part.

11  Vesentlig endring i rammebetingelser

Ved vesentlige endringer i eller endret praksis av lovgivning, offentlige rammevilkår, avgifter eller pålegg gjeldende for NGm3s virksomhet, og slike endringer medfører at oppfyllelse av avtalen hindres eller blir vesentlig mer byrdefull å gjennomføre eller at de økonomiske forpliktelsene for NGm3 blir endret vesentlig sammenlignet med forholdene ved inngåelsen av avtalen, kan NGm3 gjøre de nødvendige endringer i avtalen.

12  Tilgang til innloggede tjenester

NGm3 tilbyr ulike digitale tjenester som krever innlogging. På innloggede områder kan det bli gitt tilgang til opplysninger om kundeforhold, samt mulighet til å bestille på vegne av kunden. Brukertilgang tildeles av NGm3 etter henvendelse fra kunde. Kunden er ansvarlig for at uvedkommende ikke gis tilgang til innloggede områder, at brukernavn og passord ikke kommer på avveie, og for å melde fra til NGm3 når en brukers tilgang skal stenges, for eksempel når en bruker slutter i kundens virksomhet. Kunden samtykker til behandling av personopplysninger ved benyttelse av NGm3s digitale tjenester, slik som kontaktinformasjon og e-postadresse med videre
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner