Favicon files not found

Om Norsk Gjenvinning m³

NGm³ er en del av Norsk Gjenvinning-konsernet.

Vårt forretningsområde er å utvikle massemottak og bistå med drift i forhold til etterlevelse av tillatelse og gjeldende regelverk. Vi har flere aktive massemottak i østlandsregionen.
Våre massemottak og deponier kan ta imot ulik grad av ren eller forurenset masse.
Felles for NGs egne deponier/mottak er at vi ikke kun fungerer som et deponi, men at massene brukes aktivt til nyttig formål. Disse formålene er blant annet bygging av ny fylkesvei eller igjenfylling av nedlagte pukkverk slik at området kan brukes på nytt.

Vår virksomhet og ledelse er verdibasert:


Lagånd

 • Fordi vi vet at når vi spiller hverandre gode og tenker helhetlig er det ingen som slår oss

Ansvarlighet

 • Fordi vi vet at vi må tenke på hva som er langsiktig best, både for oss, våre kunder og for samfunnet. Vi tar aldri snarveier
  Fordi vi må utnytte vår erfaring, innsikt og kompetanse til å ta kloke valg i tråd med hvem vi vil være som organisasjon

Proaktivitet

 • Fordi vi vet at vi må være nytenkende, fremoverlente og søke kontinuerlig forbedring

Kremmerskap

 • Fordi gjenvinningsøkonomien er et marked i utvikling, kreves det entreprenørskap og en offensiv holdning
  Fordi vi vet at vi må fremme alle ansattes konkurranselyst og kundeorientering, slik at alle tar vare på virksomheten som om den var deres egen

HMS

NG som konsern i helhet skal gå foran i bransjen som en seriøs og samsfunnsansvarlig virksomhet innenfor HMS-arbeidet. HMS skal være en integrert del av forretningsvirksomheten i selskapet. Vi skal jobbe proaktivt med forebygging av uønskede hendelser.  Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet.
NGm3 sin policy skal være i tråd med NG-konsernet sin HMS-policy. Vi skal samsvarsvurdere all vår aktivitet slik at interne og eksterne krav ivaretas.
 • Vi skal øve vår beredskap
 • Alt arbeid med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet skal likestilles med andre leder-rapporteringer og at HMS er et lederansvar i linjen
 • Vi har en 0-visjon for skader og ulykker
 • Vi skal ha fokus på aktivt å identifisere og redusere risiko for ulykker og svekket helse blant våre ansatte

Policy for Ytre miljø

Norsk Gjenvinning-konsernet er Norges største gjenvinningsselskap og skal gå foran i bransjen som en seriøs og samsfunnsansvarlig virksomhet, også innenfor arbeidet med ytre miljø.
Miljøarbeid skal være en integrert del av forretningsvirksomheten. Arbeid med ytre miljø likestilles med andre lederoppgaver. I NGm3 skal vi
 • Kontinuerlig arbeide for å redusere vår miljøpåvirkning lokalt, regionalt og globalt
 • Ikke påføre miljøet uakseptable belastninger i form av utslipp til luft, grunn eller vann
 • Være ærlige og åpne overfor kunder, eiere, partnere og myndigheter
 • Drifte våre deponier slik at vi ikke medfører negativ påvirkning på det ytre miljø
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner