Favicon files not found

Om Norsk Gjenvinning m³

NGm³ er en del av NG Group.

Vårt forretningsområde er å utvikle massemottak og bistå med drift i forhold til etterlevelse av tillatelse og gjeldende regelverk. Vi har flere aktive massemottak i østlandsregionen.
Våre massemottak og deponier kan ta imot ulik grad av ren eller forurenset masse.
Felles for NGs egne deponier/mottak er at vi ikke kun fungerer som et deponi, men at massene brukes aktivt til nyttig formål. Disse formålene er blant annet bygging av ny fylkesvei eller igjenfylling av nedlagte pukkverk slik at området kan brukes på nytt.

 

 

HMS

NG som konsern i helhet skal gå foran i bransjen som en seriøs og samsfunnsansvarlig virksomhet innenfor HMS-arbeidet. HMS skal være en integrert del av forretningsvirksomheten i selskapet. Vi skal jobbe proaktivt med forebygging av uønskede hendelser.  Ingen operasjon har prioritet over sikkerhet.
NGm3 sin policy skal være i tråd med NG Group sin HMS-policy. Vi skal samsvarsvurdere all vår aktivitet slik at interne og eksterne krav ivaretas.
  • Vi skal øve vår beredskap
  • Alt arbeid med helse, arbeidsmiljø og sikkerhet skal likestilles med andre leder-rapporteringer og at HMS er et lederansvar i linjen
  • Vi har en 0-visjon for skader og ulykker
  • Vi skal ha fokus på aktivt å identifisere og redusere risiko for ulykker og svekket helse blant våre ansatte

Policy for Ytre miljø

NG Group er Norges største gjenvinningsselskap og skal gå foran i bransjen som en seriøs og samsfunnsansvarlig virksomhet, også innenfor arbeidet med ytre miljø.
Miljøarbeid skal være en integrert del av forretningsvirksomheten. Arbeid med ytre miljø likestilles med andre lederoppgaver. I NGm3 skal vi
  • Kontinuerlig arbeide for å redusere vår miljøpåvirkning lokalt, regionalt og globalt
  • Ikke påføre miljøet uakseptable belastninger i form av utslipp til luft, grunn eller vann
  • Være ærlige og åpne overfor kunder, eiere, partnere og myndigheter
  • Drifte våre deponier slik at vi ikke medfører negativ påvirkning på det ytre miljø
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner