Favicon files not found

Asak Massemottak - fra ravinedal til fylkesvei

Asak

Asak Massemottak på Sørum i Akershus er et deponi utenom det vanlige, her gjenbrukes nemlig alle mottatte masser til å bygge ny fylkesvei. Asak Massemottak har forpliktet seg til å oppgradere 1 300 meter eksisterende fylkesvei samt bygge tilhørende gang- og sykkelvei med full belysning og trygge krysningspunkter for gående

Asak Massemottak er et inert deponi med alle nødvendige tillatelser.
Mottaket har etablert gode rutiner for å sikre at vi ikke påfører omgivelsene negativ miljøeffekt.
Massene som mottas benyttes til å fylle opp dalen på en trygg og sikker måte, og vil ikke medføre forurensningsfare. Massene stammer fra grunn- og rivningsarbeider på Østlandsområdet.
Før massemottaket startet var området et lite hensiktsmessig utnyttet jordbruksareal med en gammel fylkesvei uten trygg gang- og sykkelvei ved siden av. Dagens vei går over flere gårdstun, mangler lys, fortau og andre sikkerhetstiltak.
I samarbeid med grunneiere, kommune, Statens Vegvesen og Norsk Gjenvinning m3 skal hele området fornyes, både landbruksområdet og fylkesveien. Prosjektet er økonomisk selvbærende og finansieres av Asak Massemottak.

  • Fylkesveien fra krysset Haldenveien-Asakvegen skal oppgraderes til full standard kjørebane med egen gang- og sykkelvei
  • Etter at deponiet er ferdig fylt skal den gamle fylkesveien som i dag går gjennom fire gårdstun flyttes og oppgraderes til moderne standard
  • Bedre landbruksarealer på de øvrige områdene


Når veien med gang- og sykkelvei er ferdig skal strekningen overleveres til Statens Vegvesen. Grunneierne får jordbruksarealer som er langt bedre egnet til dyrking, da helningene på områdene blir optimalisert for drift.
Hvis du vil høre mer om dette eller andre prosjekter, er det bare å ta kontakt med oss.
Grunneierne vil få bedre landbruksarealer, Statens vegvesen vil få ny vei, og lett forurensede masser har blitt brukt til nyttig formål.
Lokalsamfunnet vil ha fått et mye tryggere og bedre veisystem for alle trafikanter.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner