Favicon files not found

Borge Massemottak

Deponiet kan ta imot forurensede mineralske masser og bunnaske (enkelte varer også over grenseverdi for farlig avfall.)

Borge massemottak er et ordinært deponi (Kategori 2) med tillatelse til mottak av følgende avfallstyper med ulik grad av forurensning (også over grenseverdi for farlig avfall):

  • Betong/tegl
  • Rivemasser 
  • Gravemasser
  • Mudringsmasse
  • Bunnaske
  • Sandfangsmasser
  • Blåsesand
  • Asbest

Mottaket ligger på Sellebakk i Fredrikstad kommune, Østfold.
Mineralske avfallsmasser benyttes til å gjenfylle et tidligere steinbrudd, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og Avfallsforskriften.
Disse massene erstatter andre masser, og Borge Massemottak er således å betrakte som nyttig formål. Masser levert hit kan dermed anses som gjenvinning.

For levering av farlig avfall må det lages en deklarasjon i www.avfallsdeklarering.no og du finner mottaket registrert som Borge pukkverk avfallsdeponi med organisasjonsnummer 973247697

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner