Favicon files not found

Borge Massemottak

Deponiet kan ta imot potensielt syredannende svartskifer som alunskifer, i tillegg til forurensede mineralske masser og bunnaske (enkelte varer også over grenseverdi for farlig avfall.)

Borge massemottak er et ordinært deponi (Kategori 2) med tillatelse til mottak av følgende avfallstyper (også over grenseverdi for farlig avfall):
Syredannende og potensielt syredannende bergarter (Alunskifer)

  • Betong
  • Jord
  • Mudringsmasse
  • Bunnaske
  • Sandfangsmasser
  • Blåsesand
  • Asbest

Mottaket ligger på Sellebakk i Fredrikstad kommune, Østfold.
Mineralske avfallsmasser benyttes til å gjenfylle et tidligere steinbrudd, innenfor rammene av blant annet Forurensningsloven og Avfallsforskriften.
Disse massene erstatter andre masser, og Borge Massemottak er således å betrakte som nyttig formål. Masser levert hit kan dermed anses som materialgjenvinning.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner