Favicon files not found

Om Borge Massemottak

Alunmottak

Samarbeidsmodell

Ole & Peder Ødegaard A/S (OPØ) har tillatelse fra Statens Strålevern til mottak av potensielt syredannende masser, deriblant alunskifer, i sitt ordinære avfallsdeponi ved Borge pukkverk deponi i Fredrikstad.
OPØ har en samarbeidsavtale med Norsk Gjenvinning m³ AS (NGm³) knyttet til driften av deponiet. I avtalen skal NGm3 blant annet bistå OPØ med miljøfaglige problemstillinger som overvåking, myndighetskontakt og kontinuerlig forbedring av interne prosedyrer som sikrer at driften ivaretar kravene fra gjeldende tillatelser, lover og forskrifter som er relevante for virksomheten.
Miljøarbeid er en integrert del av forretningsvirksomheten i begge selskaper. OPØ sin fastsatte verdi er ansvarlighet. Verdigrunnlaget baseres på at de ønsker å tenke langsiktig, både for kundene, ansatte og samfunnet. «Kvalitet og tillit i første rekke. Vi tar aldri snarveier» er nedskrevet i deres verdier. I Norsk Gjenvinning likestilles arbeid med ytre miljø med andre lederoppgaver.

 

Deponiets oppbygning:

Figuren over er en prinsipiell skisse som viser deponiets oppbygning og oppfylling i steinbruddet.

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner