Favicon files not found

Samfunnsansvar

Gjenbruk av masser


Det mottas masser i pukkverkets nedlagte steinbrudd ut fra forutsetningene gitt i planbestemmelsene.

 

Igjenfylling av steinbrudd med mineralske avfallsmasser anses som gjenvinning da de erstatter andre fyllmasser og med det har et nyttig formål.
Dette er derfor i tråd med nasjonale målsetninger om en sterkere sirkulær økonomi.

Etter at deponiregelverket ble strammet inn i 2007, er det kun deponier prosjektert etter gjeldende regelverk som skal få en ny tillatelse til drift av miljømyndighetene. Deponiet på Borge er ett av disse. Borge Massemottak har derfor svært god miljøstandard.
(Enkelte eldre kommunale deponier har til sammenligning fått dispensasjon fra kravet om dobbel bunntetting og fått tillatelse til videre drift.)

Selv om gjenvinningsgraden øker både i husholdning, næring og i industri vil det alltid være avfallsfraksjoner som ikke lar seg gjenvinne, og det forekommer dermed fraksjoner som må isoleres og håndteres trygt på et godkjent deponi for å ta avfallet ut av kretsløpet.
Aktører og tiltakshavere i Østfold og omegn genererer bygge- og riveavfall, og avfallet må i mange tilfeller avhendes i deponier godkjent av Fylkesmannen.

Fredrikstad har, på lik linje med andre kommuner, behov for mottakskapasitet for den type avfall som ikke kan gjenvinnes. Et eksempel er bunnaske fra forbrenning av restavfall fra husholdninger og industri.
Regionen har fortsatt behov for behandlings- og stabiliseringskapasitet av avfall. Dette for å ivareta det kontinuerlig behovet for å sikre trygge disponeringsløsninger for avfall.

Videre er pukkverket en viktig bidragsyter til stein og byggematerialer. Det er granitt av høy kvalitet som tas ut og behandles i pukkverket. De ulike steinfraksjonene benyttes til byggeprosjekter i regionen, og pukkverket er derfor en viktig leverandør til entreprenører i regionen.

Samfunnsnytten av aktiviteten på Borge pukkverk er derfor betydelig.
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner