Alunskifer

25.01.2019

Svartskifer med spesielle håndteringskrav.

Alunskifer er en type svartskifer som potensielt har høyt innhold av tungmetaller, sulfid og karbon av organisk opprinnelse. Alunskifer kan forvitre i kontakt med luft og vann, og kan være syredannende. Dette syredannende potensialet sammen med lekkasje av tungmetaller kan være forurensende. 

Potensielt syredannende masser er klassifisert som ordinært avfall da innholdet av naturlig forekommende tungmetaller ikke er høyt nok til at de overstiger konsentrasjonsgrenser gitt i avfallsforskriftens kapittel 11 som angir hva som er farlig avfall. Alunskifer (og andre potensielt syredannende bergarter) skal likevel kun leveres til mottak med spesifikk godkjenning fra Statens strålevern.