Favicon files not found

Hva kan deponeres på de ulike deponiene?

Masser (finnes også i farge)

Deponi for ordinært avfall

  • Avfall som ikke er klassifisert som farlig avfall, og som ikke overskrider grenseverdiene for utlekkingspotensial for ordinært avfall (se Avfallsforskriftens kap. 9, Vedlegg II, pkt. 2.3.1.)
  • Forurensede masser opp til grense for farlig avfall. For eksempel jord- og gravemasser, betong, bunnaske.
  • Stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall med utlekkingsegenskaper tilsvarende de ordinære avfallstypene. Dette farlige avfallet skal ikke deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall.
  • Innholdet av organisk karbon (TOC) kan ikke overstige 5 %.

Deponi for inerte masser

  • Masser klassifisert som inerte. Eksempler på inerte masser kan være ren jord, betong, murstein og takstein.
  • Lett forurensede masser fra riving eller graving.
  • Massens innhold av organisk karbon (TOC) kan ikke overstige 3 %.
  • Grenseverdiene for utlekkingspotensial for inert avfall kan ikke overskrides (se Avfallsforskriften kap. 9, Vedlegg II, pkt. 2.1.1.)

 

Eksempler på typer masser som kan leveres til et av våre mottak. 

(NB: ikke alle mottak kan ta imot alle varer, listen er kun eksempler og er heller ikke uttømmende)

V.nr. Fraksjon NS kode EAL kode
20 Ren jord/gravemasser 1601 170504
21 Lettforurenset jord (tilstandsklasse 2 og 3) 1603 170504
22 Forurenset jord (tilstandsklasse 4) 1604 170504
22 Meget forurenset jord (tilstandsklasse 5) 1604 170504
23 Forurenset betong med armering 1614 170101
24 Forurenset betong uten armering 1614 170101
25 Blålums/leire 1601 010409
26 Stein (inert masse) 1601 170504
27 Ren betong med armering 1612 170101
28 Ren betong og/eller tegl uten armering (inert masse) 1611 170101
29 Asbestholdige byggematerialer 7250 170605
31 Forurensede muddermasser 1603 170505
32 Bunnaske, ikke farlig avfall 1671 190112
33 Gips 1615 170802
34 Rene rivemasser 1601 170101
35 Forurensede rivemasser 1614 170101
37 Alunskifer/poteniselt syredannende bergarter 3851 170504
Umbraco CMS Fra MarkedsPartner