Avfall

29.01.2019

Når blir noe avfall?

Med avfall menes løsøregjenstander eller stoffer som noen har kassert, har til hensikt å kassere eller er forpliktet til å kassere. Som avfall regnes ikke avløpsvann og avgasser.
(Kilde: Forurensningsloven)

Avfall vil likevel kunne være en viktig ressurs i form av gjenbruk, materialgjenvinning eller energigjenvinning. Betong gjenbrukes for eksempel til ny fylkesvei på Asak Massemottak. Denne veien bygges og finansieres i sin helhet av massene som tas inn til deponiet.