Avfallskarakterisering

29.01.2019

Basiskarakterisering/avfallskarakterisering skal gjennomføres før leveranse av avfall.

Før avfall leveres til deponi må det, i følge Avfallsforskriftens §9-11, foreligge basiskarakterisering i tråd med Vedlegg II til forskriftens kapittel 9.  Avfallsforskriften definerer krav til at deponiene bare mottar de avfallstypene som er tillatt å deponere ifølge forskriften og deponiets utslippstillatelse.
Dette skal sikres på to måter:
 1. Avfallsprodusenten går gjennom og basiskarakteriserer avfallet sitt før det leveres til deponi. 
 2. Deponiet gjennomfører mottakskontroll, der det sjekkes at avfallet er slik som dokumentasjonen fra basiskarakteriseringen beskriver.

Ved basiskarakterisering av avfall skal egenskapene til avfallet dokumenteres, herunder opplysninger om avfallets opprinnelse, prosess, sammensetning, fysiske egenskaper, avfallskode og analyseresultater. 
I klassifiseringen gis avfallet kode i henhold til offisielle standarder over avfallstyper.  Forskriften krever at avfallet skal klassifiseres i henhold til den europeiske avfallslisten (EAL) og etter norsk standard for klassifikasjon av avfall (NS 9431). Avfallskodene er inndelt etter hva avfallet består av og hvilken prosess det kommer fra eller andre kjennetegn, og gir indirekte opplysninger om flere av de øvrige egenskapene som regelverket krever skal dokumenteres, slik som opprinnelse, sammensetning og fysisk form. 
Ved å klassifisere avfallet avgjøres det om bl.a. avfallet er inert, ordinært eller farlig. Dette er igjen avgjørende for hvilke regler som gjelder for basiskarakterisering og deponering. 
Opplysningene fra basiskarakteriseringen sammenfattes i et skjema som leveres sammen med avfallet til deponiet. Vårt skjema for basiskarakterisering av avfall finner du her.