Inert avfall

18.01.2019

Avfall som ikke gjennomgår noen betydelig fysisk, kjemisk eller biologisk omdanning. 

 

Inert avfall vil ikke oppløses, brenne eller på annet måte reagere fysisk eller kjemisk, det er ikke biologisk nedbrytbart og skader ikke andre stoffer det kommer i kontakt med på en måte som kan medføre forurensning av miljøet eller være til skade for menneskers helse.
Avfallets totale utlekkingsegenskaper og innhold av forurensende stoffer og sigevannets økotoksisitet må være ubetydelige, og framfor alt ikke representere noen fare for kvaliteten på overflatevann og/eller grunnvann (Ref. Avfallsforskriften kap. 9, § 9-3.)

                                                

Kode i europeisk avfallsliste1 Beskrivelse Restriksjoner
10 11 03 Glassfiberavfall Bare uten organiske bindemidler
15 01 07 Emballasje av glass  
17 01 01 Betong Bare utsortert bygge- og rivningsavfall
17 01 02 Murstein Bare utsortert bygge- og rivningsavfall
17 01 03 Takstein og keramikk Bare utsortert bygge- og rivningsavfall
17 01 07 Blandinger av betong, murstein, takstein og keramikk Bare utsortert bygge- og rivningsavfall
17 02 02 Glass  
17 05 04 Jord og stein Unntatt toppjord med høyt organisk innhold og masser fra forurenset grunn
19 12 05 Glass  
20 01 02 Glass Bare separat innsamlet glass
20 02 02 Jord og stein Bare fra hage- og parkavfall. Unntatt toppjord med høyt organisk innhold og masser fra forurenset grunn