Miljøgifter

29.01.2019

Miljøgifter er kjemikalier som er giftige, tungt nedbrytbare og som blir konsentrert oppover i næringskjeden.

De kan for eksempel bli tatt opp i fisk, og dermed havne i maten vi spiser. Mange av stoffene kan transporteres med luft- og havstrømmer langt vekk fra utslippskildene. Blant de meste helse- og miljøskadelige stoffene har norske myndigheter prioritert ca 33 stoffer eller stoffgrupper. Disse er plasser på prioritetslisten. Det er en nasjonal målsetning at utslipp av prioriterte stoffer skal stanses eller reduseres vesentlig innen 2020. 

Det er vesentlig at miljøgifter i for eksempel jord eller betong kartlegges før tiltaket iverksettes, slik at avfallet kan håndteres/deponeres korrekt.