Tilstandsklasser for forurenset grunn

22.01.2019

Helsebaserte tilstandsklasser for forurenset grunn.

Tilstandsklassene gir et uttrykk for innhold av miljøgifter i grunnen, og helserisiko knyttet til dette.

De benyttes for å sette grenser for hvilke nivåer av forurensning og miljøgifter som kan aksepteres i jord ved ulike arealbruk. Tilstandsklassene brukes for å gjøre det lettere for forurensningsmyndighetene å gjøre vurderinger i saker om omhandler forurenset grunn.

Her finner du mer informasjon om tilstandsklassene.

Øvre grense i tilstandsklasse 1 samsvarer med normverdiene satt av Miljødirektoratet. Masser i klasse 1 er ansett å ikke utgjøre noen risiko for helse eller miljø, og er således klassifisert som rene masser.
Tilstandsklassene skal ikke benyttes for å karakterisere avfall, heller ikke for å klassifisere om noe er farlig avfall eller ikke.