Deponi

22.01.2019

I deponiforskriften defineres det tre ulike kategorier av deponier.

Moderne deponier må ikke sammenlignes med den gammeldagse "søppelfyllingen". Det er i dag et forbud mot å legge nedbrytbart avfall på deponi.Deponiene er nøye regulert i forskrift i dag, og er en god og trygg måte å sørge for miljømessig korrekt håndtering av bygning- og rivningsavfall. Norsk Gjenvinnings deponier har i tillegg en høy samfunnsnytte fordi alt vi tar inn blir gjenbrukt på stedet til nyttig formål.

Ethvert deponi skal klassifiseres i en av disse tre kategoriene:

Kategori 1:
Deponi for farlig avfall

Kategori 2:
Deponier for ordinært avfall. Kan benyttes for
ordinært avfall som oppfyller forurensningsmyndighetens kriterier for mottak av avfall på deponier for ordinært avfall
stabilt, ikke-reaktivt farlig avfall med utlekkingsegenskaper tilsvarende de ordinære avfallstypene som er nevnt under bokstav a. Dette farlige avfallet skal ikke deponeres sammen med biologisk nedbrytbart avfall.
Deponi for ordinært avfall (Borge Massemottak)

Kategori 3:
Deponier for inert avfall.  Skal benyttes for inert avfall og lett forurensede masser, jf. avfallsforskriften 2.1 i vedlegg II.
Deponi for inert avfall (Asak massemottak)

 

Selv om alle norske deponier er underlagt samme regelverk, vil hvert enkelt deponi kunne ha ulike mottakskrav- og evne. Det er viktig å ta kontakt med mottaket i forkant av levering for å avklare. En god basiskarakterisering vil bidra til å kunne velge rett deponi for dine masser, og dermed også korrekt kostnadsnivå.