Favicon files not found

Internkontroll og mottaksvurdering

Alle våre massemottak er sertifisert i henhold til ISO 9001 og ISO 14001

Internkontroll
Internkontrollsystemet er sertifisert av DNV-GL etter NS 14001 for miljøledelse og NS 9001 for kvalitetsledelse. Kvalitetssystemet har også et hendelsesregistrerings- og et dokumenthåndteringssystem for internkontrolldokumentasjon. For å være sertifisert etter NS 140001 og NS 9001 stilles det omfattende krav. Systemet sikrer at prosedyrer og rutiner ivaretar krav fastsatt i tillatelser og gjeldende regelverk (forurensningsloven, avfallsforskriften og internkontrollforskriften). Det beskriver også organisering av virksomheten, herunder fordeling av oppgaver og delegering, samt virksomhetens mål og verdier.

Det er gjennomført risikovurderinger av alle vesentlige sider av driften ved anleggene. Der hvor man vurderer risiko som høy eller myndighetene ønsker særskilte beredskapsplaner, er dette utarbeidet. I april 2018 ble det gjennomført et tilsyn ved Borge Massemottak fra Statens Strålevern og Arbeidstilsynet med fokus på risikovurdering, planer og tiltak, samt internkontroll. Det ble ikke gitt avvik eller anmerkninger etter tilsynet.

 

Mottakskontroll
Det gjennomføres kontroll av masser både før, under og etter mottak. Dette skal bidra til å sikre at massene tilfredsstiller de kriterier myndighetene har satt for det enkelte deponi.
Avfallet skal være vurdert og godkjent før leveranse. Dokumentasjon skal sendes til NGm3 sentralt, hvor den gjennomgås av personer med høyere utdannelse, og dokumentasjon til godkjente prosjekter arkiveres i vektsystemet. Figuren under angir hvordan kontrollen fungerer for masser som tas imot ved våre massemottak. Dette er i tråd med avfallsforskriftens kap. 9 sine krav til mottakskontroll.

Alle masseleveranser blir registrert og arkivert i vektsystemet der tilhørende dokumentasjon allerede er registrert i forbindelse med forhåndsgodkjenningen. Dersom dokumentasjon og visuell kontroll er i samsvar, aksepteres leveransen. Leveranser som ikke tilfredsstiller disse kravene blir avvist.

I avfallsforskriften § 9 vedlegg II stilles det krav til stikkprøvekontroll av hvert hundrede lass av forurensede masse som leveres. 

Umbraco CMS Fra MarkedsPartner